×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره پذیرش و ثبت نام و امور نظام وظیفه و مشمولین

 

این اداره یکی از ادارات تابعه مدیریت آموزشی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در این اداره ضمن خیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه و آرزوی موفقیت تحصیلی با ارائه خدمات آموزشی مربوط به ثبت نام در بدو ورود و اطمینان خاطر لازم مبنی بر امین بودن در نگهداری مدارک ارائه شده به این عزیران سایر خدمات به شرح ذیل در طول تحصیل به دانشجویان ارائه می نماید.

 شرح وظایف کارکنان وکارشناسان در اداره پذیرش و ثبت نام و امور نظام وظیفه و مشمولین

1. ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی از آزمون کنکور سراسری ، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، شاهد و اتباع خارجی بورسیه و ....

2. بررسی درخواستهای انتقال و میهمانی از دانشگاه های دیگر به این دانشگاه و دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن

3. اعلام مصوبات مربوط به محاسبه شهریه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه به دانشکده مربوطه 

4. صدور کارت دانشجویی الکترونیکی و المثنی آن

5. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (پیگیری درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل)

6. اعلام تغییرات شناسنامه ای به سازمان سنجش و دانشکده

7. .درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشکده ها ، طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام ظرفیت از طریق پرتال دانشگاهی و یا اعلام به وزارت متبوع

8. تنظیم قراردادهای آموزشی با سایر موسسات

9. بررسی و ثبت نام از دانشجویان انتقالی و تکمیل دوره از خارج کشور در صورت ارائه مکاتبه از وزارت متبوع و موافقت در کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه

10. تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه  

 


  

1. ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی از آزمون کنکور سراسری ، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ، شاهد، کمیسیون مواردخاص و اتباع خارجی بورسیه و ....

الف - پذیرفته شدگان آزمون کنکورسراسری

بعد از اعلام نتایج ازطریق سازمان سنجش آموزش کشورکلیه پذیرفته شدگان موظفند بعد از ثبت نام اینترنتی در تاریخ های تعیین شده با داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام به مکان های اعلام شده مراجعه نمایند.

بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان در تاریخ مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند منصرف ازتحصیل محسوب می گردند.

1-اصل گواهی نامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهی موقت آن بانضمام یک برگ کپی

2-اصل گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه و یا گواهی موقت آن بانضمام یک برگ کپی

3-اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی بانضمام یک برگ کپی

4-اصل کارنامه دوره متوسطه بانضمام یک برگ کپی

5-اصل کارنامه دهم، یازدهم و دوازدهم

6-اصل شناسنامه دو برگ و کپی ازتمام صفحات آن

7-اصل کارت ملی و دوبرگ کپی

8- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه رامشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دائم ، نظامی و...) پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه با مراجعه به سایت https://sakha.epolice.ir  جهت درخواست معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند. (کد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 246697)

9- شش قطعه عکس

10-رسید تاییدیه تحصیلی متوسطه و پیش دانشگاهی با مراجعه به سایت https://emt.medu.ir . جهت مشاهده راهنما کلیک کنید.

* در صورت ارائه کلیه مدارک کارت دانشجوئی تحویل نامبرده می گردد. و در صورت کسری مدرک بصورت مشروط و با اخذ تعهد ثبت نام می گردد

ب -پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته، بعد از اعلام نتایج کلیه پذیرفته شدگان موظفند پس از ثبت نام اینترنتی و دریافت فرمها در تاریخ ها و مکان های تعیین شده و با دردست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام مراجعه نمایند.بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان به هردلیل جهت ثبت نام مراجعه ننمایند منصرف از تحصیل تلقی می شوند.

 

 

ترخیص از نظام وظیفه، با مراجعه پذیرفته شده و مشخص نمودن واحد مربوطه مکاتبه جهت ترخیص صورت می پذیرد . ارائه برگه ترخیص جهت ثبت نام در کلیه مقاطع الزامی است.

دانشجویان انتقالی ازدانشگاه های داخل کشور( 5% شاهد ...)

دانشجویان دانشگاه های شهرستانها که با انتقال آن ها براساس 5% شاهد موافقت شده است باید با دردست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام مراجعه نمایند

1-اصل موافقت نامه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و یکبرگ کپی

2-اصل شناسنامه و دوسری کپی ازتمام صفحات

3-اصل کارت ملی و دو برگ کپی

4-دو قطعه عکس

5-رسید تاییدیه تحصیلی متوسطه و پیش دانشگاهی با مراجعه به سایت https://emt.medu.ir جهت مشاهده راهنما کلیک کنید.

6-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه رامشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دائم ، نظامی و...) پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه با مراجعه به سایت https://sakha.epolice.ir جهت درخواست معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند. (کد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 246697)

** پس از ارائه مدارک فوق به دانشکده مربوطه معرفی می گردد و از دانشگاه مبدا مدارک استعلام می شود.

** در خصوص دانشجویان انتقالی که حداقل نمره کد رشته این دانشگاه را کسب ننموده اند سهمیه قبولی جهت محاسبه تعهدات آموزش رایگان منطقه 2 (دو برابر مدت تحصیل) در نظر گرفته خواهد شد.

انتقال،میهمانی و تغییر رشته دانشجویان

مراجعه به دانشکده و دریافت فرم میهمانی یا انتقال  ارائه فرم  تائیده شده دانشکده به مدیریت آموزش    بعد از تائید مدیریت در سامانه میهمانی یا انتقال قرار گیرد.

سامانه ثبت درخواست انتقال به آدرس:http://transmission.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواست میهمانی به آدرسhttp://guest.behdasht.gov.ir

  • ثبت نام در سامانه میهمانی وزارت متبوع  تائید ثبت درخواست توسط دانشگاه مبدا و ارسال به این دانشگاه  طرح در کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه  اعلام نتیجه در سامانه و در صورت موافقت اعلام به دانشکده مربوطه  مراجعه به دانشکده جهت پی گیری و واریز شهریه مطابق پردیس خودگردان
  • بررسی درخواست تمدید میهمانی بیش از 40 درصد واحدها منوط به اخذ شرط معدل تعیین شده از سوی دانشکده مربوطه می باشد.

میهمانی از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه

دانشجوی متقاضی میهمانی از شهرستان به این دانشگاه باید فرم میهمانی خود را که حاوی دروس پیشنهادی در نیمسال مورد تقاضا می باشد از دانشگاه مبدا و از طریق سامانه میهمانی جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقالات ارسال نماید. نتیجه کمیسیون به دانشگاه مبدا و در صورت موافقت به دانشکده مربوطه اعلام می گردد.

تغییر رشته

  • شرایط: گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی (درصورت گذراندن بیش از یک دوم واحدها برای مقطع کارشناسی و یک سوم واحد برای مقطع دکترا تغییر رشته امکانپذیر نمی باشد.)
  • دارا بودن نمره علمی رشته مورد نظر

تغییر رشته داخل دانشگاه در صورت دارا بودن شرایط

 مراجعه به دانشکده و دریافت فرم تغییررشته  ارائه فرم  تائیده شده دانشکده به مدیریت آموزش  طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام نتیجه به دانشکده

 

4. صدور کارت دانشجویی الکترونیکی و المثنی آن

1- تکمیل اطلاعات دانشجو در هم آوا و الصاق عکس (اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور سراسری از طریق پرتال سازمان سنجش در هم آوا ثبت می گردد و اطلاعات دانشجویان انتقالی توسط دانشکده مربوطه در هم آوا تکمیل می گردد.

2-اعلام به حراست توسط آموزش کل.

3-صدور کارت توسط حراست ، ارسال به آموزش کل و سپس از آموزش به دانشکده مربوطه.

* جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده و تکمیل فرم مربوطه توسط شخص دانشجو در آموزش کل دانشگاه ضروری است. 

 

.5مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (پیگیری درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل(

1- درخواست معافیت تحصیلی : دانشجو با مراجعه به سایت https://sakha.epolice.ir درخواست معافیت تحصیلی خود را ثبت نماید و رسید آن را به آموزش کل تحویل دهد.

2- اعلام اخراج و انصراف به نظام وظیفه: پس از صدور حکم توسط اداره امتحانات مراتب توسط فرم مربوطه به نظام وظیفه اعلام می گردد.

3- اعلام انتقال به نظام وظیفه : پس از تسویه حساب دانشجو و ضمن ارسال مدارک تحصیلی به دانشگاه مقصد مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

4- اعلام فراغت از تحصیل به نظام وظیفه : پس از اعلام فراغت ازتحصیل توسط اداره امتحانات و ارسال پرونده به این اداره مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

5- گواهی اشتغال به تحصیل : با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

6. اعلام تغییرات شناسنامه ای به سازمان سنجش و دانشکده

 دانشجو با همراه داشتن اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن مراجعه و مراتب به سازمان سنجش، دانشکده ، امور دانشجوئی و واحد رایانه اعلام می گردد.

*جهت تعویض کارت دانشجوئی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست