دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اهم آئین نامه ها > اهم آئین نامه ها پزشکی 
 
 

پزشکی عمومی اصلاحات برنامه آموزش پزشکی (ریفرم)

شرایط ورود و نام‌نویسی

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام‌نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذرموجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 5) آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است::

مرحله اول- دروس عمومی وعلوم پایه

مرحله دوم- نشانه شناسی وفیزیوپاتولوژی

مرحله سوم- کارآموزی بالینی

مرحله چهارم- کارورزی بالینی

ماده 9) در مراحل پیش بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی ،هر سال تحصیلی مرکب از دونیمسال تحصیلی و درصورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است .هر نیمسال تحصیلی عبارت است از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی است .

ماده 10) در دوره بالینی، هر سال تحصیلی مشتمل بر چند درس تئوری ،عملی و بخش آموزش بالینی مربوطه است. تعداد بخش‌های بالینی در طول هر سال تحصیلی، با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش، توسط شورای آموزشی دانشگاه، تعیین می‌شود.

ماده 12)در پایان مرحله اول ،امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرکت ورود به دوره بعدی می باشد.

بخشنامه وزارت متبوع: از آزمون اسفند ماه 1392 و به بعد شرط شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی قبولی در کلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه و درسهای عمومی)و کسب میانگین کل 12 از این مرحله می باشد.با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد می تواند در آزمون جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی ،درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند،بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.    

ماده 13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه، تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی محروم می‌شود.

تبصره 1: غیبت غیرموجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می‌شود.

ماده 14: قبولی در کلیه درس‌های مرحله دوم، کسب میانگین کل 12 از این مرحله، شرط ورود به مرحله سوم است.

      تبصره 1 ماده 15: در طول دوره کارآموزی ، گذراندن 20 ماه کارآموزی طبق برنامه مصوب برای کلیه دانشجویان الزامی است.پ

    ماده 16:درپایان مرحله سوم،آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره کارورزی است.

    بخشنامه وزارت متبوع:شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی ،قبولی در کلیه درسها و بخشهای مرحله کارآموزی بالینی ،کسب میانگین کل 14 از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می باشد.

 ماده 17: شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی تا سه نوبت مجاز است .

 

 

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 ماده 20:دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مرحله پیش بالینی دوره دکتری پزشکی عمومی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد انتخاب نمایند.

تبصره 2: درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیسمال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد مشاورو موافقت دانشکده ،در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب کند .

تبصره 3: در مواردی که دانشجوحداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل را داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تائید دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند.

ماده 22:حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی 10 سال است که 5 سال اول به طی مراحل اول و دوم و 5 سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.

بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان نظام وظیفه :حداکثر زمان استفاده از معافیت تحصیلی برای دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه در مقطع دکتری عمومی برای اتمام دوره تحصیلی 8 سال می باشد.

 

 

 

فصل چهارم

حضور و غیاب

ماده 23) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس و دوره‌های کارآموزی و کارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب می‌شود.

ماده 24) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4/17، عملی و آزمایشگاهی از 2/17، کارآموزی و کارورزی از 1/10 مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می‌شود.

فصل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 30) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیت‌های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

ماده 33) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو براساس ....... به‌صورت نمره تعیین می‌شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش به‌صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می‌شود.

ماده 34) حداقل نمره قبولی در درس‌های مرحله اول و دوم آموزش پزشکی 10 و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 12 می‌باشد. حداقل نمره قبولی در هر یک از درس‌های نظری مرحله کارآموزی بالینی و بخش‌های مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 12 است و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 14 می‌باشد.

ماده 38) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی نباید از 12 کمتر باشد، در غیر این صورت، نام‌نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به‌صورت مشروط خواهد بود.

ماده 40) دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می‌شود

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 43) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می‌تواند در طول مراحل پیش بالینی آموزش پزشکی حداکثر 2 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل بالینی حداکثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می‌شود.

تبصره 3: دانشجو در مرحله کارورزی می‌بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید.

بخشنامه وزارت متبوع:دانشجویان خانم در طول دوره تحصیلی می تواننداز دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیل استفاده نمایند.

فصل دوازدهم

پایان‌نامه

ماده 74) پایان‌نامه بخشی از دوره دکتری عمومی پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

ماده 75) دانشجویان دورة دکتری عمومی پزشکی می باید از شروع دورة کارآموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان‌نامة خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

ماده 86) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان‌نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می‌باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان‌نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی‌رغم اینکه کلیة واحدهای درسی دورة آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

فصل سیزدهم

فراغت از تحصیل

ماده 91) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی و پایان‌نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ‌التحصیل دوره دکتری عمومی پزشکی شناخته می‌شود.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.