دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدها و شرح وظایف > اداره امتحانات 
 
 

اداره امتحانات

اداره امتحانات یکی از ادارات امور آموزشی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل پس از ثبت نام تا فارغ التحصیلی می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش میباشد از جمله وظايف اداره امتحانات است، مهمترین خدمات اداره امتحانات بدین شرح می باشد.

شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداره امتحانات

 

1. صدور گواهي اشتغال به تحصيل

زمان : 30 دقیقه

2. بررسی ریز نمرات و سوابق تحصیلی دانشجویان در پایان دوره تحصیلی

زمان : در حالت معمول یک ساعت و در اوج اینگونه موارد زمان بیشتری طول میکشد

3. صدور گواهی به وزارت علوم، جهت تمدید اقامت دانشجوین اتباع خارجی

زمان : 30 دقیقه

4. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط

 

زمان : در حالت معمول یک ساعت و در اوج اینگونه موارد زمان بیشتری طول میکشد

5.تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

زمان : یک روز کاری

6. خروج از كشور جهت انجام زيارت شامل کشورهای سوریه ، عربستان، عراق (بمدت 30 روز)

7.خروج از كشور جهت انجام امور علمی(شرکت در کنفرانس، همایش علمی یا ارائه مقاله) و نیمه علمی(شرکت در آزمون مانند GMAT، بازدید از نمایشگاه ها و کارخانجات) (مدت 30 روز)

8. خروج از کشور جهت انجام امور غیر علمی(افزایش اطلاعات و معلومات فردی و یا بازدید از بستگان ساکن در خارج از کشور) (مدت 20 روز)

9.صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل

زمان : یک روز کاری

10.صدور گواهي براي آزمون مقطع بالاتر

زمان : 30 دقیقه

11.صدور معرفي نامه جهت گذراندن سمینار، پروژه، پايان نامه و يا تكميل آماري

زمان : 30 دقیقه

 

12.تسويه حساب دانشجويان اخراجی و يا انصرافي

زمان : در صورت عدم اتلاف زمان توسط دانشجو 2 روز کاری

 

13. ابلاغ آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها

زمان : 30 دقیقه
 

14.گزارش وضعیت تحصیلی و یا موارد آموزشی برای شورای آموزشی دانشگاه

زمان : یک روز کاری


15. گزارش وضعیت تحصیلی برای کمیته منطقه ای و کمیته نظارت

زمان : یک روز کاری

 

 

 

1. صدور گواهي اشتغال به تحصيل

1. دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از دانشكده

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني و يا مراجعه به برنامه سما

3. تكميل قسمت مربوط به آموزش كل و ارسال جهت امضاء مديريت
 

2. اعلام فراغت از تحصیل

1.  دريافت ريزنمرات و فرم هاي فارغ التحصيلي تاييد شده دانشجويان از دانشكده

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني 

3. بررسي ريزنمرات دانشجو مطابق برنامه درسي و آيين نامه مربوطه

4. بررسي موارد مربوطه اداره امتحانات در برنامه سما

5. تاييد مراتب فوق از طريق درج مهر و امضاء

6. ارسال مدارک دريافتي به اداره ثبت نام و پس از آن به اداره فارغ التحصيلان  


3. تمديد اقامت دانشجويان اتباع خارجی

1. دريافت فرم گواهي اشتغال به تحصيل مشتمل بر وضعيت تحصيلي از دانشكده

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني و يا مراجعه به برنامه سما

3. تكميل فرم ويژه اعلام وضعيت دانشجويان تبعه خارج به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و ارسال جهت  امضاء مديريت 


 4. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط

1. دريافت ريزنمرات ارسالي از سوي دانشكده (براي دانشجوي ميهمان) و ريزنمرات ارسالي از دانشگاه هاي مقصد (براي دانشجويان اين دانشگاه)

2. اخذ سوابق و بررسي آنها از نظر مفاد معرفي براي ميهماني

3. تهيه نامه براي اعلام نمرات تاييد شده به موسسه آموزشي مقصد و ارسال براي امضاء مديريت 


5. تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي كميسيون بررسي موارد خاص  دانشگاه

1. وصول دستور براي طرح وضعيت دانشجو در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

2. اخذ پرونده از بايگاني كل و اخذ وضعيت از آموزش دانشكده

3. تهيه گزارش بر اساس محتويات پرونده و وضعيت تحصيلي دانشجو

4. ارسال گزارش تهيه شده براي ملاحظه مديريت و اخذ نظريه مديريت

5. تهيه گزارش نهايي و ارسال آن به همراه پرونده به كميسيون 


6. خروج از كشور جهت انجام زيارت

1.  دريافت فرم سه قسمتی تكميل شده اشتغال به تحصيل

 

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3. تهيه مکاتبه به عنوان دفتر حقوقي جهت اخذ تعهد محضري و ارسال جهت امضاء مديريت

4. دريافت پاسخ دفتر حقوقي مبني بر اخذ تعهد محضري از دانشجو

5.  تهيه نامه معرفي به نظام وظیفه با رونوشت جهت گذرنامه براي دانشجويان ذكور (براي دانشجويان خانم فاقد گذرنامه به اداره گذرنامه جهت مابقي صدور گواهي قابل ترجمه حسب مورد و درخواست)


7. خروج از كشور جهت انجام امور علمی و نیمه علمی

1.  دريافت فرم سه قسمتي تكميل شده اشتغال به تحصيل

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3.  استعلام از معاونت پژوهشي دانشگاه در مورد مدارك ارائه شده توسط دائشجو

4. تهيه نامه براي دفتر حقوقي جهت اخذ تعهد محضري (در صورت تاييد سفر) و اخذ وثيقه ي ملكي يا بانكي از دانشجو (در صورت عدم تاييد سفر از سوي معاونت پژوهشي)

5. دريافت پاسخ دفتر حقوقي مبني بر اخذ تعهد محضري و يا وثيقه ملكي يا بانكي از دانشجو

6.  تهيه نامه معرفي به نظام وظیفه با رونوشت جهت گذرنامه (و يا تهيه گواهي اشتغال به تحصيل با ارزش ترجمه براي دانشجو) و ارسال براي مديريت


8. خروج از کشور جهت انجام امور غیر علمی

1. دریافت فرم سه قسمتی تکمیل شده اشتغال به تحصیل

2. دریافت پرونده از بایگانی آموزش

3. تهیه مکاتبه با دفتر حقوقی جهت اخذ وثیقه ملکی یا بانکی

4. دریافت پاسخ از دفتر حقوقی مبنی بر اخذ وثیقه ملکی یا بانکی

5.  تهیه نامه معرفی به نظام وظیفه برای دانشجویان ذکور (برای دانشجویان خانم فاقد گذرنامه به اداره کل گذرنامه جهت مابقي صدور گواهي قابل ترجمه حسب مورد و درخواست)


9. صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل با توجه به گزارش دانشكده و يا بنا به درخواست دانشجو

1.  دريافت وضعيت دانشجوي مشمول اخراج و يا انصراف از دانشكده

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3. بررسي محتواي وضعيت و تطابق آن با محتواي پرونده و آيين نامه آموزشي مربوطه

4. تهيه حكم اخراج و يا انصراف مربوطه و ارسال براي امضاء مديريت

5. ارسال رونوشت به وزارت متبوع- امور دانشجويي - شخص دانشجو - اداره ثبت نام - رايانه - بايگاني و ارسال رونوشتي از حكم مربوطه به دانشكده جهت ارسال ريزنمرات دانشجوي اخراجي يا انصرافي


10. صدور گواهي براي آزمون مقاطع بالاتر

1. دريافت گواهي وضعيت تحصيلي دانشجو از دانشكده

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3. بررسي محتواي گواهي با پرونده

4. تكميل فرم مخصوص شركت در آزمون مقاطع بالاتر   ارسال براي امضاء مديريت و تحويل تصويري از گواهي امضاء و ثبت شده به دانشجو

11. صدور معرفي جهت پايان نامه، پروژه تحقيقاتي

1. دريافت فرم معرفي دانشجو از دانشكده

2. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني و يا مراجعه به برنامه "سما"

3. بررسي محتواي فرم با محتواي پرونده يا اطلاعات برنامه "سما"

4. تكميل قسمت مربوط فرم و ارسال براي امضاء مديريت 


12. تسويه حساب دانشجويان اخراجي و انصرافي از تحصيل

1.  تكميل فرم تقاضانامه تسويه حساب توسط دانشجوي انصرافي و يا اخراجي و يا تكميل توسط وكيل رسمي وي  و تسليم آن به دانشكده

2. انجام تسويه حساب با دانشكده توسط دانشجو و تاييد قسمت مربوطه توسط دانشكده

3. انجام تسويه حساب با امور دانشجويي دانشگاه و تاييد قسمت مربوطه توسط امور دانشجويي

4. استعلام از وزارت متبوع در مورد آموزش رايگان دانشجو

5. تكميل قسمت مربوط به امور آموزشي دانشگاه پس از وصول پاسخ وزارت متبوع (در مورد آموزش رايگان و بدهي صندوق رفاه وزارت متبوع) و تاييد تسويه حساب نهايي

6.  راهنمايي دانشجو و يا وكيل رسمي وي به بايگاني آموزش كل جهت دريافت مدرك ثبت نامي و ريز نمرات حسب مورد


13. ابلاغ آيين نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها

1. دریافت آیین نامه ها ، برنامه هاي درسی و دستورالعمل ها از سوی وزارت متبوع

2. تهیه وارسال به منظور ابلاغ موارد فوق به دانشکده ها و سایر گیرندگان مربوطه 


 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.