سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدها و شرح وظایف > اداره پذیرش و ثبت نام و امور نظام وظیفه و مشمولین 
 
 


اداره پذیرش و ثبت نام و امور نظام وظیفه و مشمولین

این اداره یک از ادارات تابعه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در این اداره ضمن خیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه و آرزوی موفقیت تحصیلی با ارائه خدمات آموزشی مربوط به ثبت نام در بدو ورود و اطمینان خاطر لازم مبنی بر امین بودن در نگهداری مدارک ارائه شده به این عزیران سایر خدمات به شرح ذیل در طول تحصیل به دانشجویان ارائه می نماید.

 

شرح وظايف کارکنان وکارشناسان در اداره پذیرش و ثبت نام و امور نظام وظیفه و مشمولین

1. ثبت نام از پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلي از آزمون كنكور سراسري ، كارداني به كارشناسي ناپيوسته ، سهمیه هیئت علمی ، شاهد ، و اتباع خارجي بورسيه و ....


2. بررسي درخواستهاي انتقال،جابجايي و ميهماني از دانشگاه هاي ديگر به اين دانشگاه و دانشجويان اين دانشگاه به ساير دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن


3. محاسبه شهريه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشي و دانشكده مربوطه


4. صدور و ارائه كارت دانشجويي کامپیوتری


5. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل)


6. اعلام تغییرات شناسنامه ای به سازمان سنجش و دانشکده


7. .درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت از طريق پرتال دانشگاهي .و يا اعلام به وزارت متبوع .


8. تنظیم قراردادهای آموزشی با سایر موسسات .


9. بررسي و ثبت نام از دانشجويان انتقالي و تكميل دوره از خارج كشور در صورت ارائه مكاتبه از وزارت متبوع .


10. تهيه و تنظيم صورتجلسات كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه  

 

 

 


 

 

1. ثبت نام از پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلي از آزمون كنكور سراسري ، كارداني به كارشناسي ناپيوسته ،سهمیه هیئت علمی ، شاهد ، کمیسیون مواردخاص و اتباع خارجي بورسيه و ....

الف - پذيرفته شدگان آزمون کنکورسراسري

بعدازاعلام نتايج ازطريق سازمان سنجش آموزش كشوركليه پذيرفته شدگان موظفند بعد از ثبت نام اینترنتی در تاریخ های تعیین شده با داشتن مدارك

ذيل جهت ثبت نام به مکان های اعلام شده مراجعه نمايند

بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان درتاريخ مقررجهت ثبت نام مراجعه ننمايندمنصرف ازتحصيل محسوب ميگردند.

- اصل گواهي نامه پايان دوره پيش دانشگاهي وياگواهي موقت آن بانضمام يك برگ كپي

-اصل گواهي نامه پايان تحصيلات متوسطه وياگواهي موقت آن بانضمام يك برگ كپي

- اصل كارنامه دوره پيش دانشگاهي بانضمام يك برگ كپي

- اصل كارنامه دوره متوسطه بانضمام يك برگ كپي

- اصل شناسنامه دوبرگ وكپي ازتمام صفحات آن

- اصل كارت ملي ودوبرگ كپي

- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه رامشخص ميكند(كارت پايان خدمت، معافيت دائم ، نظامی و... )

- 6 قطعه عكس

- رسید تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

*- در صورت ارائه کلیه مدارک کارت دانشجوئی تحویل نامبرده می گردد . و در صورت کسری مدرک بصورت مشروط و با اخذ تعهد ثبت نام می گردد

ب -پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته  بعدازاعلام نتايج كليه پذيرفته شدگان موظفندبعد از ثبت نام اینترنتی و دریافت فرمها در تاریخ ها و مکان های تعیین شده و بادردست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام

مراجعه نمايند.

بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان به هردليل جهت ثبت نام مراجعه ننمايندمنصرف ازتحصيل تلقي می شوند

1- اصل شناسنامه بانضمام دو برگ كپي از تمام صفحات آن

2-اصل كارت ملي بانضمام دو برگ كپي آن

3- اصل دانشنامه و ياگواهي فراغت از تحصيل مقاطع قبلي بانضمام دو برگ كپي

4-اصل ريزنمرات مقطع قبلي بانضمام كپي آن

 

6- ارائه گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی

7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه رامشخص ميكند(كارت پايان خدمت، معافيت دائم ، نظامی و...)

8- اصل گواهي پايان يامعافيت وياترخيص ازطرح بانضمام دوبرگ كپي آن

9-اصل گواهي صندوق رفاه دانشجويان بانضمام دوبرگ كپي

10-ارائه موافقت نامه بدون قيدوشرط ازبالاترين مقام مسئول اداري مبني برموافقت باثبت نام وادامه تحصيل براي كليه پذيرفته

شدگاني كه كارمند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته ميباشند و نيز شاغلين رسمي و يا پيماني ساير


11- ارائه حكم ماموريت آموزشي و يامرخصي بدون حقوق حداكثر تاپايان نيمسال اول سال تحصيلي كه شامل كليه مربيان رسمي و

پيماني ميگردد


* جهت دانشجویانی که مدرک و ریزنمرات مقطع قبلی خود را دریافت ننموده اند از دانشگاه قبلی استعلام می شود.

ترخیص از نظام وظیفه : با مراجعه پذیرفته شده و مشخص نمودن واحد مربوطه مکاتبه جهت ترخیص صورت می پذیرد . ارائه

برگه ترخیص جهت ثبت نام در کلیه مقاطع الزامی است.

دانشجويان انتقالي ازدانشگاه هاي داخل كشور( 5% شاهد ...)

دانشجويان دانشگاه هاي شهرستانهاكه باانتقال آن هابراساس 5% شاهدموافقت شده است بايدبادردست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام مراجعه نمايند

1-اصل موافقت نامه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و يكبرگ كپي

2-اصل شناسنامه و دوسري كپي ازتمام صفحات

3 -اصل كارت ملي ودوبرگ كپي

4- دو قطعه عکس

* پس از ارائه مدارک فوق به دانشکده مربوطه معرفی می گردد .و ازدانشگاه مبدا مدارک استعلام می شود.

دانشجويان انتقالي بر اساس سهمیه هيات علمي

دانشجوياني كه باانتقال آن هابراساس سهميه هيات علمي موافقت شده است بايدبادردست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام مراجعه نمايند

1-اصل معرفي نامه سازمان سنجش آموزش كشور و يك برگ كپي

2-اصل گواهي نامه پايان دوره پيش دانشگاهي و ياگواهي موقت آن و يك برگ كپي

3-اصل گواهي نامه پايان دوره متوسطه و يا گواهي موقت آن و يك برگ كپي

4-اصل ريز نمرات دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي و يك برگ آن

5-اصل شناسنامه و دو سري كپي ازتمام صفحات آن

6-اصل كارت ملي و دوسر ی كپي

7-ارائه حكم هيات علمي و دوبرگ كپي(هيات علمي كه بر اساس آن دانشجو منتقل گرديده پدر يا مادر)

8- رسید تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

* پس از ارائه مدارک فوق جهت شروع تحصیل به دانشکده مربوطه معرفی می گردد

انتقال،جابجايي،ميهماني و تغيير رشته دانشجويان

براساس مصوبه کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه ، اين دانشگاه فاقد انتقال به صورت جابجايي مي باشد.

دانشجويان اين دانشگاه كه متقاضي ميهماني يا انتقال يا تغيير رشته به ساير دانشگاه ها مي باشند

بايد تقاضاي خودرا به دانشكده ارائه و فرم میهمانی پس از تائید دانشكده و مدیریت آموزش در سامانه میهمانی قرار گیرد. براي دانشجويان متقاضي تغيير رشته در مقطع کاردانی ، کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک دوم واحد دوره را گذرانده باشند و در مقطع دکترا حداقل یک نیمسال و حداکثر یک سوم واحدهای دوره را گذرانده باشند.

میهمانی از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه

دانشجوي متقاضي ميهماني ازشهرستان به اين دانشگاه بايد فرم ميهماني خود را كه حاوي دروس پيشنهادي در نيمسال مورد تقاضا ميباشد از دانشگاه مبدا و از طریق سامانه میهمانی جهت طرح دركميسيون نقل و انتقالات که در بهمن ماه و مرداد ماه تشکیل می شود ارسال نماید. نتیجه کمیسیون به دانشگاه مبدا و در صورتموافقت به دانشکده مربوطه اعلام می گردد.

3. محاسبه شهريه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشي و دانشكده مربوطه

 محاسبه شهریه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه

كليه شهريه ها بر اساس مصوبات وزارت متبوع به حساب شماره 2137879018006 بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (كد شعبه 196) به نام معاونت آموزشي دانشگاه واريزگردد. 

4.صدور و ارائه كارت دانشجويي کامپیوتری

1- تکمیل سما و الصاق عکس
2- اعلام به حراست توسط آموزش کل
3- صدور کارت توسط حراست ، ارسال به آموزش کل و ارسال از آموزش به دانشکده مربوطه


* - جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده و تکمیل فرم مربوطه ضروری است

.5مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل(

1- درخواست معافیت تحصیلی : تکمیل فرم پیوست ب  توسط دانشکده ، ارسال به آموزش کل و ارائه به دانشجو جهت تحویل به پلیس +10

 * - بعد از دریافت معافیت تحصیلی به آموزش کل تحویل گردد.

2- اعلام اخراج و انصراف به نظام وظیفه: پس از صدور حکم توسط اداره امتحانات مراتب توسط فرم مربوطه به نظام وظیفه اعلام می گردد.

 3- اعلام انتقال به نظام وظیفه : پس از تسویه حساب دانشجو و ضمن ارسال مدارک تحصیلی به دانشگاه مقصد مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

4- اعلام فراغت از تحصیل به نظام وظیفه : پس از اعلام فراغت ازتحصیل توسط اداره امتحانات و ارسال پرونده به این اداره مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

5- گواهی اشتغال به تحصیل : با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد

6. اعلام تغییرات شناسنامه ای به سازمان سنجش و دانشکده

 دانشجو با همراه داشتن اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن مراجعه و مراتب به سازمان سنجش، دانشکده ، امور دانشجوئی و واحد رایانه اعلام می گردد

*- جهت تعویض کارت دانشجوئی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.